Przepisy i zasady gry w snookera


Cz 1. WYPOSAENIE

 1. St standardowy
  1. Wymiary pola gry.
   Obszar pola gry ograniczony czoami band wynosi 11 stp 8 1/2 cala x 5 stp 10 cali (3569 mm x 1778 mm), z tolerancj obu wymiarw +/- 1/2 cala (+/- 13 mm).
  2. Wysoko
   Wysoko stou mierzona od podogi do najwyszej czci band wynosi od 2 stp 9 1/2 cala do 2 stp 10 1/2 cala (851 mm do 876 mm).
  3. Wloty kieszeni
   Cztery wloty kieszeni znajduj si w naronikach pola gry (dwa przy Punkcie Gwnym, zwane kieszeniami grnymi, i dwa przy Bazie, zwane kieszeniami dolnymi), oraz po jednym w rodkach duszych bokw pola gry (zwane kieszeniami rodkowymi). Wymiary otworw wlotw kieszeni musz odpowiada wzorcom autoryzowanym przez wiatowy Zwizek Zawodowego Bilarda i Snookera (WPBSA).
  4. Linia bazy i baza
   Linia przebiegajca w odlegoci 29 cali (737 mm) od czoa dolnej bandy i rwnolega do niej nazywana jest Lini Bazy. Obszar pomidzy t lini a doln band nazywany jest Baz. Linia Bazy naley do Bazy.
  5. Strefa "D"
   Strefa "D" jest pkolem wpisanym w Baz, o rodku w punkcie rodkowym Linii Bazy i promieniu rwnym 11 1/2 cala (292 mm).
  6. Punkty wyznaczone
   Na podunej osi stou okrelono cztery punkty wyznaczone:
   1. Punkt Gwny (zwany Punktem Czarnym), w odlegoci 12 3/4 cala (324 mm) od czoa grnej bandy;
   2. Punkt Centralny (zwany Punktem Niebieskim), lecy w poowie odlegoci midzy czoami band grnej i dolnej;
   3. Punkt Piramidy (zwany Punktem Rowym), lecy w poowie odlegoci pomidzy punktem Centralnym i czoem grnej bandy;
   4. rodek Linii Bazy (zwany Punktem Brzowym).
   Dwa pozostae punkty wyznaczone okrelono w naronikach strefy "D". Patrzc od strony bandy dolnej punkt z prawej strony nazywany jest punktem tym, punkt z lewej strony nazywany jest punktem Zielonym.
 2. Bile
  Bile s wykonane z tworzywa o zatwierdzonym skadzie i maj rednice 52,4 mm z tolerancj +/- 0,05 mm oraz:
  1. winny mie jednakow wag z tolerancj 3 g na komplet;
  2. bile lub komplet bil mona wymieni za zgod zawodnikw lub na podstawie decyzji sdziego.
 3. Kij
  Kij musi mie dugo nie mniejsz ni 3 stopy (914 mm) oraz nie moe odbiega od oglnie przyjtych, tradycyjnych ksztatw i form.
 4. Przyrzdy pomocnicze
  Podprki pod kije, dugie kije (zwane wdkami), przeduki i nasadki mog by uywane przez zawodnikw dla poprawy pozycji kija przy uderzeniu. Dotyczy to tak przyrzdw stanowicych wyposaenie stou, jak i przyniesionych przez zawodnikw lub sdziego (patrz rwnie Cz 3 Punkt 18). Wszelkie przeduki, nasadki i inne urzdzenia pomocnicze musz by zgodne z wzorem zatwierdzonym przez WPBSA.

Cz 2. DEFINICJE

 1. Frejm (Frame)
  Frejm w snookerze oznacza okres gry rozpoczynany pierwszym zagraniem, ze wszystkimi bilami ustawionymi zgodnie z zasadami podanymi w Czci 3 Punkt 2, a koczony gdy nastpi:
  1. poddanie frejmu przez zawodnika podczas jego podejcia;
  2. oznajmienie przez rozgrywajcego o zakoczeniu, kiedy na stole pozostaa tylko Czarna bila i jego przewaga punktowa wynosi wicej ni siedem punktw;
  3. wbicie lub faul, gdy na stole pozostaa tylko Czarna bila;
  4. ogoszenie zakoczenia przez sdziego na podstawie przepisw Czci 3 Punkt 14(c) lub lub Czci 4 Punkt 2.
 2. Mecz (Game)
  Mecz skada si z uzgodnionej lub okrelonej liczby frejmw.
 3. 3. Rozgrywka (Match)
  Rozgrywka skada si z uzgodnionej lub okrelonej liczby meczw.
 4. 4. Bile (Balls)
  1. bila Biaa jest bil rozgrywajc (zwana rwnie bil bia);
  2. 15 bil Czerwonych i 6 bil kolorowych s bilami do rozgrywania.
 5. 5. Rozgrywajcy (Striker)
  Zawodnik, na ktrego przypada kolejno gry lub ktry znajduje si w grze jest rozgrywajcym i pozostaje nim do momentu, a sdzia zadecyduje, e moe on odej od stou po zakoczeniu swojego podejcia.
 6. Zagranie (Stroke)
  1. Zagranie jest rozpoczte, gdy rozgrywajcy uderzy bil bia kocwk kija.
  2. Zagranie jest prawidowe, gdy nie zostanie naruszony aden z Przepisw gry.
  3. Zagranie nie jest zakoczone, dopki jakakolwiek bila znajduje si w ruchu.
  4. Zagranie moe by bezporednie lub porednie, to znaczy:
   1. zagranie jest bezporednie, kiedy bila biaa trafia inn bil bez wczeniejszego kontaktu z band;
   2. zagranie jest porednie, kiedy bila biaa ma jeden lub wicej kontaktw z band przed trafieniem bili rozgrywanej.
 7. Wbicie (Pot)
  Wbicie ma miejsce wtedy, gdy bila do rozgrywania, po kontakcie z inn bil i bez naruszenia niniejszych Przepisw, wpadnie do kieszeni.
 8. Brejk (Break)
  Brejk jest sum punktw uzyskanych w prawidowych wbiciach, wykonanych przez zawodnika w jednym podejciu podczas frejmu.
 9. Pozycja "biaa w rce" (In-hand)
  1. Bila biaa (rozgrywajca) znajduje si w pozycji w rce
   1. przed rozpoczciem kadego frejmu;
   2. kiedy wpadnie do kieszeni;
   3. kiedy zostanie wybita poza st.
  2. Bila biaa pozostaje w pozycji w rce do chwili:
   1. prawidowego jej zagrania z tej pozycji lub
   2. popenienia faulu w momencie, gdy biaa znajduje si na polu gry.
  3. Rozgrywajcy jest w pozycji w rce, kiedy bila biaa znajduje si w pozycji w rce.
 10. Bila w grze (Ball in Play)
  1. Bila biaa jest w grze, jeeli nie jest w pozycji w rce.
  2. Bile do rozgrywania s w grze od rozpoczcia frejmu do chwili wpadnicia do kieszeni lub wybicia poza st.
  3. Bile kolorowe s znw w grze po ich ponownym ustawieniu na punktach wyznaczonych.
 11. Bila rozgrywana (Ball On)
  Jakakolwiek bila, ktra moe by, bez naruszenia przepisw, trafiona pierwszym uderzeniem przez bil bia (rozgrywajc) lub nie moe by tak trafiona, ale moe by wbita do kieszeni, nazywana jest bil rozgrywan.
 12. Bila deklarowana (Nominated Ball)
  1. Bila deklarowana to jedna z bil do rozgrywania, ktr rozgrywajcy wskazuje sdziemu jako zamierzon do trafienia pierwszym uderzeniem bili biaej.
  2. Na yczenie sdziego rozgrywajcy musi zadeklarowa, ktr bil zamierza trafi pierwszym uderzeniem.
 13. Wolna bila (Free Ball)
  Wolna bila jest bil, ktr rozgrywajcy deklaruje jako bil rozgrywan, kiedy znajduje si w pozycji snooker po faulu przeciwnika (por. Cz 3 Punkt 10).
 14. Wybicie poza st (Forced Off the Table)
  Bila jest wybita poza st, jeeli ostatecznie nieruchomieje poza polem gry lub kieszeni, albo jeeli jest wzita przez rozgrywajcego gdy znajduje si w grze, za wyjtkiem przypadkw przewidzianych w Czci 3 Punkt 14(h).
 15. Faul (Foul)
  Faulem jest kade naruszenie niniejszych przepisw.
 16. Pozycja snooker (Snookered)
  Bila biaa jest w pozycji snooker, jeeli bezporednie trafienie w linii prostej kadej z bil rozgrywanych jest cakowicie lub czciowo blokowane przez bil lub bile nierozgrywane. Jeli jedna lub wicej bil rozgrywanych moe by trafiona w obu punktach skrajnych bez przesaniania w linii prostej przez bil nierozgrywan, nie ma pozycji snooker.
  1. Jeeli bila biaa jest w pozycji w rce, to w pozycji snooker moe by tylko wtedy, gdy bila rozgrywana jest przesaniana przy wziciu pod uwag wszystkich moliwych pooe bili biaej, tj. strefy "D" wraz z liniami ograniczajcymi.
  2. Jeeli bila rozgrywana jest przesaniana przez wicej ni jedn bil nierozgrywan, to:
   1. bila najblisza bili biaej jest uznana za bil efektywnie wymuszajc pozycj snooker, ale
   2. jeeli w takiej samej odlegoci od bili biaej jest wicej bil przesaniajcych, wszystkie te bile uznawane s za efektywnie wymuszajce pozycj snooker.
  3. Jeeli bilami rozgrywanymi s bile Czerwone i biaa jest blokowana do rnych Czerwonych przez rne bile nierozgrywane, wwczas nie ma bili efektywnie wymuszajcej pozycj snooker.
  4. Rozgrywajcy jest w pozycji snooker, kiedy bila biaa znajduje si w pozycji snooker.
  5. Pozycja snooker nie moe by wymuszona przez band. Jeeli naronik czoa bandy przesania bil bia wczeniej ni bila nierozgrywana, biaa nie znajduje si w pozycji snooker.
 17. Punkt zajty (Spot Occupied)
  Punkt wyznaczony uwaamy za zajty, jeeli bila nie moe by na nim ustawiona bez dotknicia innej bili.
 18. Pchnicie (Push Stroke)
  Pchnicie ma miejsce, jeeli kocwka kija pozostaje w kontakcie z bil bia (a)
  1. kiedy bila biaa wykonuje ju ruch do przodu, lub
  2. kiedy bila biaa ma kontakt z inn bil. Wyjtkiem jest przypadek, gdy bila biaa i inna bila niemal si stykaj, a biaa trafia t bil pod bardzo maym ktem.
 19. Przeskok (Jump Shot)
  Przeskok ma miejsce, jeeli bila biaa przechodzi nad dowoln czci innej bili, dotykajc jej lub nie, z wyjtkiem przypadkw, gdy:
  1. bila biaa najpierw uderza bil do rozgrywania, a nastpnie przeskakuje nad inn;
  2. bila biaa podskakuje i uderza bil do rozgrywania, ale nie spada po jej przeciwnej stronie;
  3. bila biaa po prawidowym uderzeniu bili do rozgrywania przeskakuje nad ni po odbiciu si od bandy lub innej bili.
 20. Chybienie (Miss)
  Chybienie ma miejsce wtedy, gdy bila biaa nie osignie kontaktu z bil rozgrywan jako pierwsz i sdzia uzna, e rozgrywajcy nie wykorzysta dostatecznie swoich moliwoci trafienia bili rozgrywanej.

Cz 3. ZASADY GRY

 1. Opis gry
  Snooker moe by rozgrywany przez dwch lub wicej zawodnikw, grajcych niezalenie lub jako strony. Oglne zasady gry to: (a)
  1. Kady z zawodnikw uywa tej samej bili Biaej jako rozgrywajcej i tych samych dwudziestu jeden bil do rozgrywania - pitnastu bil Czerwonych o wartoci 1 punkt kada i szeciu bil kolorowych: tej o wartoci 2 punkty, Zielonej 3 punkty, Brzowej 4 punkty, Niebieskiej 5 punktw, Rowej 6 punktw i Czarnej 7 punktw.
  2. Zdobywanie punktw z kolejnych zagra w podejciu danego zawodnika realizowane jest przez przemienne wbijanie bil Czerwonych i kolorowych, dopki Czerwone s na stole, a nastpnie wbijanie kolorowych w rosncej kolejnoci ich wartoci.
  3. Punkty zdybyte w zagraniu dodawane s do punktw rozgrywajcego.
  4. Punkty karne za faule s dodawane do punktw przeciwnika.
  5. Taktyka stosowana podczas frejmu to pozostawianie bili biaej za bil nierozgrywan tak, by nastpny zawodnik znalaz si w pozycji snooker. Jeli zawodnik lub strona ma strat punktow wiksz ni liczba punktw moliwa do uzyskania z bil pozostaych na stole, wwczas pozostawienie pozycji snooker zwiksza szanse uzyskania punktw z faulu.
  6. Zwycizc frejmu jest strona lub zawodnik
   1. uzyskujcy wicej punktw;
   2. ktremu frejm zosta poddany, lub
   3. ktremu przyznano frejm na podstawie przepisw Czci 3 Punkt 14(c) lub Czci 4 Punkt 2.
  7. Zwycizc meczu jest strona lub zawodnik
   1. wygrywajcy wicej frejmw lub wymagan liczb frejmw;
   2. uzyskujcy najwiksz ogln liczb punktw, jeli tak zostao ustalone lub
   3. ktremu przyznano mecz na podstawie przepisw Czci 4 Punkt 2.
  8. Zwycizc rozgrywki jest strona lub zawodnik wygrywajcy wicej meczw lub, przy grze na sumaryczn liczb punktw, uzyskujcy najwysz liczb punktw.
 2. Ustawienie bil
  1. W momencie rozpoczynania kadego frejmu bila biaa znajduje si w pozycji w rce, a bile do rozgrywania ustawione s na stole w nastpujcy sposb:
   1. Bile Czerwone w formie ciasno upakowanego trjkta rwnobocznego, z bil wierzchokow na osi podunej stou ponad Punktem Piramidy, z pozostawieniem moliwoci umieszczenia tam bili Rowej jak nabliej Czerwonych, ale bez dotykania jej, oraz podstaw trjkta od strony bandy grnej i rwnolegle do niej,
   2. ta w prawym rogu strefy "D",
   3. Zielona w lewym rogu strefy "D",
   4. Brzowa w Punkcie rodka Linii Bazy,
   5. Niebieska w Punkcie Centralnym,
   6. Rowa w Punkcie Piramidy,
   7. Czarna w Punkcie Gwnym.
  2. Po rozpoczciu frejmu bila w grze moe by czyszczona wycznie przez sdziego, na rozsdne yczenie rozgrywajcego, przy czym
   1. pozycja bili nie znajdujcej si na punkcie wyznaczonym markowana jest przez odpowiedni pozycjoner, ustawiony zanim bila zostanie wzita do czyszczenia,
   2. pozycjoner markujcy pozycj bili wzitej do czyszczenia jest traktowany jak bila i nabiera wartoci punktowej bili czyszczonej, do chwili jej wyczyszczenia i ponownego ustawienia na stole. Jeli zawodnik inny ni rozgrywajcy dotknie lub przesunie pozycjoner, zostanie ukarany tak, jakby by rozgrywajcym, bez naruszania kolejnoci gry. Sdzia ustawia w poprzedniej pozycji pozycjoner lub czyszczon bil, nawet jeeli pozycjoner zosta podniesiony.
 3. Sposb gry
  Zawodnicy okrelaj porzdek gry przez losowanie lub w inny, wzajemnie uzgodniony sposb.
  1. Ustalony tak porzdek gry pozostaje niezmieniony przez cay frejm, z wyjtkiem przypadku, gdy zawodnik nakazuje przeciwnikowi ponown gr po faulu.
  2. Zawodnik lub strona otwierajca zmienia si w kadym frejmie podczas meczu.
  3. Zawodnik otwierajcy gra z pozycji w rce. Frejm rozpoczyna si, gdy bila biaa zostanie ostatecznie ustawiona na stole i wejdzie w kontakt z kocwk kija, oraz
   1. kiedy zagranie zostao wykonane lub
   2. nastpio wyrane okrelenie kierunku uderzenia bili biaej.
  4. Zagranie jest prawidowe, jeeli nie zostanie naruszona adna z zasad, opisanych poniej w Punkcie 12, Kary.
  5. W pierwszym zagraniu kadego podejcia, dopki wszystkie Czerwone nie znikn ze stou, bil rozgrywan jest bila Czerwona lub wolna bila, deklarowana jako Czerwona. Warto kadej bili Czerwonej lub wolnej bili, deklarowanej jako Czerwona, wbitej w tym samym uderzeniu jest zaliczana.
   1. Jeeli bila Czerwona lub wolna bila, deklarowana jako Czerwona, zostanie wbita, ten sam zawodnik wykonuje nastpne zagranie, w ktrym bil rozgrywan jest dowolnie wybrana przez rozgrywajcego bila kolorowa. Jeeli ta zostanie wbita, jest zaliczana i ustawiana ponownie na stole.
   2. Brejk jest kontynuowany przez przemienne wbijanie bil Czerwonych i kolorowych, dopki wszystkie bile Czerwone nie znikn ze stou. Jeli ma to zastosowanie, po wbiciu ostatniej Czerwonej rozgrywana jest bila kolorowa.
   3. Bile kolorowe zostaj bilami rozgrywanymi w kolejnoci ich rosncych wartoci, zgodnie z przepisem Czci 3 Punkt 1(a), w chwili gdy kolejna bila kolorowa zostanie wbita. Rozgrywajcy gra w nastpnym zagraniu kolejn bil kolorow jako rozgrywan. Wyjtkiem jest przypadek opisany w Punkcie 4.
  6. Bile Czerwone, wbite do kieszeni lub wybite poza st, nie s ustawiane ponownie na stole, niezalenie od tego, e zawodnik moe odnie korzy z faulu. Wyjtki od tej zasady przytoczone s w Czci 3 Punkty 2(b)(ii), 9, 14(h) i 15.
  7. Jeeli rozgrywajcy w wykonanym zagraniu nie zdobywa punktw lub popenia faul, jego podejcie koczy si i nastpny zawodnik gra bil bia z pozycji, w ktrej biaa zatrzymaa si na polu gry lub z pozycji w rce, jeli biaa znajduje si poza polem gry.
 4. Zakoczenie frejmu, meczu i rozgrywki
  1. Jeeli na stole pozostaa tylko Czarna, jej pierwsze wbicie lub faul koczy frejm. Wyjtkiem jest, gdy spenione s jednoczenie obydwa niej wymienione warunki:
   1. zawodnicy maj jednakow liczb zdobytych punktw, oraz
   2. sumaryczne punkty nie maj znaczenia.
  2. Jeeli obydwa warunki wymienione w (a) s spenione, wwczas
   1. Czarna ustawiana jest na Punkcie Gwnym;
   2. zawodnicy losuj kolejno gry;
   3. kolejny rozgrywajcy gra z pozycji biaa w rce;
   4. nastpne wbicie lub faul koczy frejm.
  3. Jeeli zwycizc meczu lub rozgrywki wskaza maj punkty sumaryczne, i punkty sumaryczne maj jednakow warto po zakoczeniu ostatniego frejmu, zawodnicy grajcy ostatni frejm postpuj wedug procedury o ponownym ustawieniu Czarnej, opisanej w punkcie (b).
 5. Gra z pozycji "biaa w rce"
  Bila biaa, grana z pozycji w rce, musi by ustawiona w strefie "D" lub w dowolnym punkcie linii ograniczajcych stref "D".
  1. Sdzia moe odpowiedzie, czy bila jest prawidowo ustawiona (to znaczy, czy nie znajduje si na zewntrz strefy "D").
  2. Jeeli kocwka kija dotknie bili biaej podczas jej pozycjonowania i sdzia jest pewien, e rozgrywajcy nie prbowa wykona zagrania, wwczas bila biaa nie jest jeszcze w grze.
 6. Uderzenie dwch bil jednoczenie
  Nie jest dozwolone jednoczesne uderzenie przez bil bia, podczas pierwszego kontaktu z bilami, dwch bil innych ni bile Czerwone lub bila wolna i bila rozgrywana.
 7. Ustawianie bil kolorowych
  Kada bila kolorowa, ktra wpadnie do kieszeni lub zostanie wybita poza st, musi by ponownie ustawiona na stole przed wykonaniem nastepnego uderzenia, a do ostatecznego wbicia, zgodnie z przepisem Czci 3 Punkt 3(f).
  1. Zawodnik nie ponosi odpowiedzialnoci za bdy sdziego, zwizane z niewaciwym ustawieniem bil na stole.
  2. Jeeli bila kolorowa zostaa bdnie ustawiona na stole po ostatecznym wbiciu podczas gry kocowej, opisanej w Czci 3 Punkt 3(f)(iii), jest usuwana ze stou bez kary zaraz po wykryciu bdu i gra jest kontynuowana.
  3. Jeeli zagranie zostao wykonane z bil lub bilami nieprawidowo ustawionymi, s one w kolejnych zagraniach uznane za ustawione prawidowo. Bile kolorowe, ktrych w nieprawidowy sposb brakuje na stole, ustawione zostan:
   1. bez kary, jeli zostanie stwierdzone, e brak bili na stole wynika z poprzedniego przeoczenia;
   2. z naoeniem kary, jeli rozgrywajcy zagra, zanim sdzia zdy ustawi bil (bile) lub mg sprawdzi efekt ustawienia bil.
  4. Jeeli bila kolorowa ma by ustawiona na swoim punkcie wyznaczonym i punkt ten jest zajty, naley j ustawi na najwyszym wolnym punkcie wyznaczonym.
  5. Jeeli do ustawienia jest wicej ni jedna bila kolorowa i ich punkty wyznaczone s zajte, pierwszestwo ma bila (bile) o wikszej wartoci.
  6. Jeeli wszystkie punkty wyznaczone s zajte, bile kolorowe ustawia si moliwie najbliej punktw wasnych, pomidzy punktem wasnym a najblisz czci grnej bandy.
  7. W przypadku bil Rowej i Czarnej, jeeli zajte s wszystkie punkty wyznaczone oraz przestrze midzy wasnymi punktami wyznaczonymi i najblisz czci grnej bandy, bile ustawia si na linii centralnej stou moliwie najbliej i poniej wasnych punktw wyznaczonych.
  8. We wszystkich przypadkach ustawiana bila kolorowa nie moe dotyka innej bili.
  9. Bila kolorowa, by zostaa uznana za umiejscowion prawidowo, musi by ustawiona rk w punkcie okrelonym niniejszymi Przepisami.
 8. Bile dotykane (Touching Ball)
  1. Jeeli bila biaa ostatecznie nieruchomieje dotykajc innej bili lub bil, ktre s lub mog by bilami rozgrywanymi, sdzia ogasza bil dotykan (DOTYK) i wskazuje, ktr bil lub bile dotyka bila biaa.
  2. Jeeli zostanie ogoszona bila dotykana, rozgrywajcy musi odegra od niej bil bia bez wprawienia w ruch bili dotykanej, inaczej jest to pchnicie.
  3. Odegranie bili biaej bez wprawienia w ruch bili dotykanej nie jest faulem, jeeli:
   1. bila dotykana jest bil rozgrywan,
   2. bila dotykana moe by bil rozgrywan i rozgrywajcy deklaruje j jako rozgrywan, lub
   3. bila dotykana moe by bil rozgrywan, a rozgrywajcy deklaruje i realizuje pierwszy kontakt bili biaej z inn bil rozgrywan.
  4. Jeeli bila biaa ostatecznie nieruchomieje dotykajc lub niemal dotykajc innej bili, ktra nie jest bil rozgrywan, sdzia, jeli jest pytany, czy bile dotykaj si, odpowiada TAK lub NIE. Rozgrywajcy musi odegra bil bia bez poruszenia bili nierozgrywanej, jednak pierwszy kontakt bili biaej musi nastpi z bil rozgrywan.
  5. Jeeli bila biaa dotyka jednoczenie bili rozgrywanej i nierozgrywanej, sdzia wskazuje tylko bil rozgrywan jako bil dotykan. Gdy rozgrywajcy zapyta sdziego, czy bila biaa dotyka rwnie bili nierozgrywanej, musi otrzyma tak informacj.
  6. Jeeli sdzia ma pewno, e poruszenie bili dotykanej w momencie zagrywania nie zostao spowodowane przez rozgrywajcego, nie ogasza faulu.
  7. Jeeli bila, nie bdca w dotyku z bil bia w momencie sprawdzania przez sdziego, pniej wchodzi w kontakt z bia przed wykonaniem zagrania, pozycja bil na stole musi by poprawiona przez sdziego.
 9. Bila na krawdzi kieszeni
  1. Jeeli bila wpadnie do kieszeni nie bdc dotknit przez inn bil, nie bdc jednoczenie elementem zagrania, jest ponownie ustawiana w poprzedniej pozycji i adne zwizane z ni punkty nie s brane pod uwag.
  2. Jeeli bila taka mogaby by dotknita przez jakkolwiek bil biorc udzia w zagraniu, to:
   1. jeli nie nastpio naruszenie niniejszych Przepisw, bile ustawiane s na poprzednich pozycjach i ten sam rozgrywajcy powtarza to samo zagranie lub wykonuje inne, wedug wasnego uznania;
   2. jeli nastpi faul, powodujcy naoenie kary na rozgrywajcego, bile ustawiane s na poprzednich pozycjach i nastpny zawodnik ma do dyspozycji opcje jak po faulu.
  3. Jeeli bila balansuje chwil na krawdzi kieszeni, a nastpnie wpada do kieszeni, jest zaliczana i nie jest ustawiana na poprzedniej pozycji.
 10. Pozycja snooker po faulu
  Jeeli po faulu bila biaa znajduje si w pozycji snooker, sdzia ogasza woln bil (WOLNA BILA) - por. Cz 2 Punkt 16.
  1. Jeeli zawodnik nastpny w kolejnoci gry decyduje si wykona zagranie, wwczas:
   1. moe on zadeklarowa dowoln bil jako bil rozgrywan, i
   2. bila tak deklarowana nabiera znaczenia i wartoci bili rozgrywanej, jednak po wbiciu jest ustawiana na punkcie wyznaczonym wedug wasnej wartoci.
  2. Jest faulem, jeeli bila biaa:
   1. nie ma pierwszego kontaktu z bil deklarowan albo jednoczenie z bil deklarowan i rozgrywan, lub
   2. znajdzie si w pozycji snooker, wymuszonej przez bil deklarowan jako wolna bila, wobec wszystkich bil Czerwonych lub bili rozgrywanej, z wyjtkiem sytuacji, gdy jedynymi bilami do rozgrywania, pozostaymi na stole, s bile Rowa i Czarna.
  3. Jeeli wolna bila zostanie wbita, jest ustawiana na punkcie wyznaczonym i zaliczana jest warto bili rozgrywanej.
  4. Jeeli bila rozgrywana zostanie wbita, po pierwszym kontakcie bili biaej z bil deklarowan lub jednoczenie z bil deklarowan i rozgrywan, bila rozgrywana jest zaliczana i pozostaje poza polem gry.
  5. Jeeli zostan wbite obydwie bile, deklarowana i rozgrywana, zaliczana jest tylko bila rozgrywana, chyba e rozgrywan jest bila Czerwona, kiedy zaliczana jest kada wbita bila. W tym drugim przypadku wolna bila ustawiana jest ponownie na swoim punkcie wyznaczonym, a bila rozgrywana pozostaje w kieszeni.
  6. Jeeli zawodnik faulujcy otrzyma polecenie dalszej gry, ogoszenie wolnej bili traci wano.
 11. Faule
  Jeeli popeniony zostanie faul, sdzia bezzwocznie ogasza FAUL.
  1. Jeeli rozgrywajcy nie wykonuje zagrania, jego podejcie koczy si natychmiast i sdzia ogasza warto kary.
  2. Jeeli zagranie trwa, sdzia czeka z ogoszeniem wysokoci kary do zakoczenia zagrania.
  3. Jeeli faul nie zostanie ogoszony przez sdziego lub nie zostanie zareklamowany przez zawodnika oczekujcego przed rozpoczciem nastpnego zagrania, jest uznany za niebyy.
  4. Bila kolorowa, nieprawidowo umieszczona na punkcie wyznaczonym, pozostaje na tej pozycji; jeeli jednak znajduje si lub znajdzie poza polem gry, jest ustawiana prawidowo.
  5. Wszystkie punkty zdobyte w brejku przed ogoszeniem faulu s zaliczane, ale rozgrywajcy nie otrzymuje punktw za adn bil wbit w zagraniu, w ktrym ogoszony zosta faul.
  6. Nastpne zagranie grane jest z punktu, w ktrym bila biaa ostatecznie znieruchomiaa, lub z pozycji w rce, jeeli biaa opucia pole gry.
  7. Jeeli w tym samym zagraniu popeniono wicej ni jeden faul, nakadana jest kara za najwyej karany faul.
  8. Zawodnik popeniajcy faul:
   1. otrzymuje kar przewidzian w Punkcie 12, oraz
   2. musi gra nastpne zagranie, jeli yczy sobie tego nastpny w kolejnoci do gry zawodnik.
 12. Kary
  Wszystkie faule karane s wartoci czterech punktw karnych, chyba e w podpunktach (a) do (d) przewidziana jest kara wysza. Karane s:
  1. wartoci bili rozgrywanej
   1. uderzenie bili biaej wicej ni jeden raz;
   2. uderzenie, gdy zawodnik nie dotyka podogi stop;
   3. gra poza kolejnoci;
   4. nieprawidowa gra z pozycji biaa w rce, wczajc w to uderzenie otwierajce;
   5. ominicie wszystkich bil do rozgrywania przez bil bia;
   6. spowodowanie wpadnicia bili biaej do kieszeni;
   7. ustawienie snookera za woln bil;
   8. spowodowanie przeskoku;
   9. naradzanie si z partnerem, sprzeczne z zasadami podanymi w Czci 3 Punkt 17(e).
  2. wartoci wysz z wartoci: bili rozgrywanej lub bili branej pod uwag
   1. uderzenia, gdy ktra z bil znajduje si jeszcze w ruchu;
   2. uderzenia, zanim sdzia zakoczy ustawianie bil kolorowych na punktach wyznaczonych;
   3. spowodowanie wpadnicia bili nierozgrywanej do kieszeni;
   4. spowodowanie pierwszego kontaktu bili biaej z bil nierozgrywan;
   5. spowodowanie pchnicia;
   6. dotknicie bili w grze inne, ni dotknicie bili biaej kocwk kija podczas wykonywania zagrania;
   7. spowodowanie wybicia bili poza st.
  3. wartoci bili rozgrywanej lub wartoci wysz z dwu bil branych pod uwag, przy spowodowaniu pierwszego kontaktu bili biaej jednoczenie z dwiema bilami innymi ni bile Czerwone lub wolna bila i bila rozgrywana.
  4. wartoci siedmiu punktw karnych, jeeli rozgrywajcy
   1. uywa bili poza stoem w dowolnym celu;
   2. uywa dowolnych przyrzdw do pomiaru odstpw lub odlegoci;
   3. gra bile Czerwone, lub Czerwon po wolnej bili deklarowanej jako Czerwona, w kolejnych zagraniach;
   4. uywa innej bili ni Biaa jako bili rozgrywajcej w dowolnym zagraniu po rozpoczciu frejmu;
   5. nie zadeklaruje bili rozgrywanej, gdy jest o to proszony przez sdziego;
   6. po wbiciu Czerwonej lub wolnej bili deklarowanej jako Czerwona popeni faul przed zadeklarowaniem bili kolorowej.
 13. Ponowna gra (Play Again)
  Jeli zawodnik nakae ponown gr przeciwnikowi po popenieniu przez niego faulu, nakaz taki nie moe by cofnity. Zawodnik faulujcy, ktremu nakazano ponown gr, ma prawo
  1. zmienia swj zamiar co do tego
   1. jakie zagranie chce wykona, oraz
   2. ktr bil rozgrywan chce trafi jako pierwsz.
  2. do zaliczenia punktw za wbit lub wbite bile.
 14. Faul i chybienie (Foul and a Miss)
  Rozgrywajcy powinien, maksymalnie wykorzystujc swoje umiejtnoci, prbowa trafi bil rozgrywan. Jeeli sdzia uzna t zasad za naruszon, ogasza FAUL I CHYBIENIE, z wyjtkiem przypadkw, gdy na stole pozostaa tylko bila Czarna lub gdy pooenie bili rozgrywanej uniemoliwia jej trafienie. W tym drugim przypadku naley uzna, e rozgrywajcy prbowa trafi bil rozgrywan pod warunkiem, e gra on bezporenio lub porednio w kierunku bili rozgrywanej z si, zdaniem sdziego, wystarczajc, by osign bil rozgrywan, jeli w midzyczasie nie nastpi potrcenie przez bia innej bili lub bil.
  1. Po ogoszeniu faulu i chybienia nastpny zawodnik moe nakaza faulujcemu ponown gr z pozycji powstaej lub poprzedniej. W tym drugim przypadku bila rozgrywana musi by tak sam bil, jak przed ostatnim zagraniem, to znaczy:
   1. dowoln Czerwon, jeli Czerwona bya bil rozgrywan,
   2. rozgrywan bil kolorow, jeli Czerwonych nie ma ju na stole, lub
   3. bil kolorow do wyboru rozgrywajcego, jeli bil rozgrywan bya bila kolorowa po wbiciu Czerwonej.
  2. Jeeli rozgrywajcy, wykonujc zagranie, nie trafia pierwszym uderzeniem bili rozgrywanej, a moliwe jest trafienie w linii prostej jakiejkolwiek czci jakiejkolwiek bili, ktra jest lub moe by bil rozgrywan, sdzia ogasza FAUL I CHYBIENIE, chyba e ktry z zawodnikw potrzebuje snookera przed wykonaniem lub w wyniku wykonania tego zagrania, a sdzia jest przekonany, e chybienie nie byo zamierzone.
  3. Jeeli chybienie zostanie ogoszone na podstawie przepisu (b) i ponadto moliwe byo centralne trafienie bili rozgrywanej lub takiej, ktra moga by rozgrywana (w przypadku bil Czerwonych dotyczy to w peni widocznej rednicy dowolnej bili Czerwonej, ktra nie jest przesaniana przez bil kolorow), wwczas:
   1. nastpna nieudana prba trafienia pierwszym uderzeniem bili rozgrywanej w zagraniu wykonywanym z tej samej pozycji jest ogaszana jako FAUL I CHYBIENIE niezalenie od rnicy punktowej, oraz
   2. jeli zostanie nakazana gra z pozycji poprzedniej, faulujcy musi by ostrzeony przez sdziego, e trzeci taki faul spowoduje przyznanie frejmu przeciwnikowi.
  4. Jeeli bila biaa zostanie ustawiona w pozycji poprzedniej na podstawie przepisu zakadajcego, e moliwe jest trafienie w linii prostej jakiejkolwiek czci jakiejkolwiek bili, ktra jest lub moe by bil rozgrywan, i rozgrywajcy podczas przygotowywania si do zagrania fauluje dowoln bil, wczajc w to bil bia, chybienie nie moe by ogoszone, jeli zagranie nie zostao wykonane. W takim przypadku naoona zostaje odpowiednia kara oraz
   1. nastpny zawodnik moe gra sam lub nakaza faulujcemu ponown gr z pozycji zastanej na stole, lub
   2. nastpny zawodnik moe poprosi sdziego o ustawienie wszystkich poruszonych bil w poprzedniej pozycji i nakaza faulujcemu ponown gr z tej pozycji, oraz
   3. jeeli powysza sytuacja ma miejsce podczas kolejnych chybie, wczeniejsze ostrzeenie o moliwoci przyznania frejmu przeciwnikowi zostaje zrealizowane.
  5. Wszelkie inne chybienia ogaszane s zgodnie z uznaniem i decyzj sdziego.
  6. Po chybieniu i yczeniu nastpnego zawodnika o ustawienie bili biaej w poprzedniej pozycji, inne poruszone bile mog pozosta na nowych pozycjach, chyba e sdzia uzna, i faulujcy ma lub moe mie z tego korzy. W tym drugim przypadku cz lub wszystkie poruszone bile mog by ustawione w poprzednich pozycjach, wedug uznania sdziego. W obu przypadkach nieprawidowo wybite poza pole gry bile kolorowe maj by ustawione na punktach wyznaczonych lub w poprzednich pozycjach.
  7. Przy ustawianiu bil lub bili w poprzedniej pozycji po chybieniu, obaj zawodnicy, faulujcy i nastpny w grze, pytani s o zgodno ustawienia z poprzednim, po czym decyzja sdziego jest ostateczna.
  8. Jeeli podczas konsultacji opisanej w punkcie (g), ktrykolwiek z zawodnikw dotknie bili znajdujcej si w grze, jest karany tak, jakby to on by rozgrywajcym, przy czym nie zmienia to kolejnoci gry. Dotknita bila ustawiana jest wedug uznania sdziego, nawet jeeli zostaa wzita ze stou.
  9. Nastpny zawodnik moe zapyta sdziego o jego zamiary co do ponownego ustawienia bil innych ni bila biaa w przypadku, gdy przed wykonaniem zagrania ma on prawo dania gry przeciwnika z poprzedniej pozycji. Sdzia winien okreli swoje zamiary.
 15. Bila poruszona przez osoby inne ni rozgrywajcy
  Jeeli bila pozostajca w bezruchu lub poruszajca si zostanie poruszona lub zostanie zmieniony jej tor ruchu w sposb inny ni przez rozgrywajcego, bdzie ona ustawiona przez sdziego w miejscu zajmowanym poprzednio lub w miejscu, w ktrym powinna si ostatecznie zatrzyma, bez orzekania kary.
  1. Przepis ten dotyczy rwnie przypadkw, kiedy czynniki zewntrzne lub inne osoby, za wyjtkiem partnera rozgrywajcego, spowoduj poruszenie bili przez rozgrywajcego.
  2. Zawodnik nie moe by ukarany za poruszenie bil przez sdziego.
 16. Sytuacja bez wyjcia (Stalemate)
  Jeeli sdzia uzna powsta pozycj za sytuacj bez wyjcia, lub mogc si w tak zmieni, winien zaproponowa zawodnikom natychmiastowe powtrzenie frejmu. Jeli ktry z zawodnikw nie wyrazi na to zgody, sdzia zezwala na dalsz gr z zastrzeeniem, e sytuacja musi si rozwiza w wyznaczonym okresie, zwykle po trzech zagraniach kadej ze stron, ale sdzia moe wyznaczy inny okres. Jeeli pozycja po upywie wyznaczonego okresu w zasadzie nie zmieni si, sdzia anuluje wszystkie zdobyte punkty, ustawia bile jak przed rozpoczciem frejmu oraz
  1. ten sam zawodnik wykonuje zagranie otwierajce;
  2. obowizuje ta sama kolejno gry.
 17. Gra z udziaem czterech zawodnikw
  1. W meczu z udziaem czterech zawodnikw kada ze stron rozpoczyna kolejne frejmy na zmian. Kolejno gry ustalana jest na pocztku kadego frejmu i musi by utrzymana do koca frejmu.
  2. Zawodnicy mog zmienia kolejno gry na pocztku kadego kolejnego frejmu.
  3. Jeeli po faulu wysunito nakaz ponownej gry, gra zawodnik, ktry spowodowa faul, nawet gdy faul spowodowany zosta poza kolejnoci gry. Wwczas kolejno gry zostaje zachowana, ale partner faulujcego moe zosta pozbawiony swojego podejcia.
  4. Do zakoczenie frejmu maj zastosowanie przepisy Czci 3 Punkt 4. Jeeli zachodzi konieczno rozegrania ponownie ustawianej ostatniej Czarnej bili, para wykonujca pierwsze zagranie wybiera, ktry z zawodnikw wykona to zagranie. Dalsza kolejno gry musi by zachowana jak w caym frejmie.
  5. Partnerzy mog konsultowa si podczas frejmu, ale nie
   1. gdy jeden z nich jest rozgrywajcym i znajduje si przy stole, oraz
   2. od rozpoczcia przez rozgrywajcego pierwszego zagrania do zakoczenia brejku.
 18. Uycie przyrzdw pomocniczych
  Rozgrywajcy jest odpowiedzialny za uoenie na stole i zdjcie ze stou wszelkich uywanych przy grze przyrzdw.
  1. Rozgrywajcy jest odpowiedzialny za wszystkie przyniesione ze sob do stou przyrzdy, w tym podprki i przeduki, wasne lub poyczone (z wyjtkiem otrzymanych od sdziego), i jest karany za kady faul, spowodowany przez niego przy posugiwaniu si tymi przyrzdami.
  2. Rozgrywajcy nie jest odpowiedzialny za przyrzdy stanowice standardowe wyposaenie stou, dostarczone przez innych, w tym sdziego. Jeeli wadliwo tego wyposaenia jest przyczyn spowodowania dotknicia bili lub bil przez rozgrywajcego, nie zostanie ogoszony faul. W razie koniecznoci sdzia przywraca poruszonym bilom poprzednie pozycje, zgodnie z Punktem 15, i rozgrywajcy, jeeli jest w trakcie realizowania brejku, kontynuuje go bez ponoszenia kary.
 19. Interpretacja przepisw
  1. Stosowane w niniejszych Przepisach i Definicjach okrelenia, uyte w mskiej formie osobowej, naley traktowa jako majce ten sam sens w formie eskiej.
  2. Okolicznoci mog powodowa potrzeb dostosowania Przepisw do gry osb niepenosprawnych. W szczeglnoci i na przykad:
   1. Cz 3 Punkt 12(a)(ii) nie ma zastosowania do zawodnikw na wzkach inwalidzkich, oraz
   2. zawodnik, na pytanie skierowane do sdziego, musi otrzyma informacj o kolorze bili, jeeli ma trudnoci z odrnianiem kolorw, np. czerwonego i zielonego.
  3. Jeeli gra toczy si bez sdziego, podobnie jak w meczach towarzyskich, rol sdziego moe peni przeciwnik.

Cz 4. ZAWODNICY

 1. Gra "na czas" (Time Wasting)
  Jeeli sdzia uzna, e zawodnik zbyt dugo zwleka z wykonaniem lub wyborem zagrania, winien ostrzec zawodnika, e moe to spowodowa przyznanie frejmu przeciwnikowi.
 2. Niesportowe zachowanie (Unfair Conduct)
  W przypadku odmowy kontynuowania frejmu lub zachowania, bdcego w opinii sdziego wiadomie lub uporczywie niesportowym, wcznie z przeduaniem czasu gry po ostrzeeniu opisanym w Punkcie 1 lub zachowaniem niedentelmeskim, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany we frejmie. Sdzia winien rwnie ostrzec zawodnika, e w przypadku powtrzenia si niesportowego zachowania moe zosta zdyskwalifikowany w meczu.
 3. Kary (Penalty)
  1. Jeeli frejm jest koczony na podstawie przepisw Czci 4, wwczas zawodnik, z ktrego winy to nastpio
   1. traci frejma, oraz
   2. traci wszystkie uzyskane w tym frejmie punkty, a jego przeciwnik otrzymuje dodatkowo punkty stanowice rwnowarto wartoci punktowej bil pozostaych na stole, przy czym kada bila Czerwona liczona jest za osiem punktw, a kada bila kolorowa nieprawidowo pozostajca poza stoem traktowana jest jako prawidowo wbita.
  2. Jeeli mecz jest koczony na podstawie przepisw Czci 4, wwczas zawodnik, z ktrego winy to nastpio
   1. traci frejma w sposb opisany w punkcie (a), oraz
   2. dodatkowo traci wymagane do zakoczenia meczu i nierozegrane frejmy, jeli frejmy maj znaczenie, lub
   3. dodatkowo traci pozostae frejmy, kady liczony jako 147 punktw, jeli maj znaczenie punkty sumaryczne.
 4. Zawodnik oczekujcy (Non-striker)
  Kiedy rozgrywajcy uderza, zawodnik oczekujcy powinien unika stania lub poruszania si w linii jego wzroku. Powinien on siedzie lub sta w rozsdnej odlegoci od stou.
 5. Nieobecno (Absence)
  W przypadku nieobecnoci w sali gier, zawodnik oczekujcy moe wyznaczy penomocnika, reprezentujcego jego interesy i w razie potrzeby reklamujcego faul. Penomocnik taki musi by przedstawiony sdziemu przed opuszczeniem sali gier przez zawodnika oczekujcego.
 6. Poddanie gry (Conceding)
  1. Zawodnik moe podda gr tylko wtedy, gdy jest rozgrywajcym. Przeciwnik ma prawo przyj lub odrzuci propozycj poddania, ktra w przypadku wyboru wariantu kontynuowania gry staje si niewana.
  2. Jeeli maj znaczenie punkty sumaryczne i frejm zostaje poddany, warto punktowa bil pozostaych na stole dodawana jest do punktw strony przeciwnej. W tym przypadku kada bila Czerwona liczona jest za osiem punktw, a kada bila kolorowa nieprawidowo pozostajca poza stoem traktowana jest jako prawidowo wbita.

Cz 5. OSOBY OFICJALNE

 1. Sdzia przy stole (The Referee)
  1. Sdzia przy stole powinien
   1. by jedyn i autorytatywn instancj rozstrzygajc o prawidowoci lub nieprawidowoci gry;
   2. umie podejmowa decyzje pozwalajce na prowadzenie prawidowej gry w sytuacjach, ktre nie zostay ujte w niniejszych Przepisach;
   3. by odpowiedzialnym za waciwy przebieg gry, zgodny z niniejszymi Przepisami;
   4. interweniowa w przypadku naruszenia Przepisw;
   5. informowa zawodnika o kolorze bili, jeli jest o to proszony, oraz
   6. czyci bil na rozsdn prob zawodnika.
  2. Sdzia przy stole nie moe
   1. udziela odpowiedzi innych ni przewidziane w niniejszych Przepisach;
   2. sygnalizowa, e zawodnik znajduje si w sytuacji wskazujcej na moliwo popenienia faulu;
   3. udziela rad lub opinii w decydujcych momentach gry, oraz
   4. odpowiada na pytania dotyczce rnic punktowych.
  3. Jeeli sdzia przy stole nie widzia dokadnie sytuacji wtpliwej, w celu podjcia waciwej decyzji moe zasign opinii sdziego punktowego, osoby oficjalnej lub innej osoby, majcej lepsz moliwo obserwowania tej sytuacji.
 2. Sdzia punktowy (The Marker)
  Sdzia punktowy zaznacza zdobywane punkty na tablicy punktowej i asystuje sdziemu przy stole przy wypenianiu obowizkw sdziego. W razie potrzeby peni funkcj sekretarza.
 3. Sdzia sekretarz (The Recorder)
  Sdzia sekretarz prowadzi rejestr podej, kadego wykonanego zagrania, zaznacza ogoszone faule, punkty i sumy punktw kadego zawodnika lub strony.
 4. Pomoc osb oficjalnych
  1. Na yczenie rozgrywajcego, sdzia przy stole lub sdzia punktowy mog, podczas wykonywania przez niego zagrania, przesun i trzyma w nowej pozycji rda wiata, jeeli cienie, powstajce przy ich oryginalnej pozycji, utrudniaj wykonanie uderzenia.
  2. Dopuszczalne jest, stosowne do okolicznoci, pomaganie przez sdziego przy stole lub sdziego punktowego zawodnikom niepenosprawnym.

Przepisy gry zostay zaczerpnite ze strony snooker.pl